Általános Szerződési Feltételek / GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) a H-Budapest Kft., továbbiakban,
mint Alkalmazásgazda, által működtetett Roll nevű applikáció igénybevételére és
használatára vonatkozó feltételeket, továbbá a Felhasználók jogait és
kötelezettségeit tartalmazza.

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az
Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

1. Fogalmak
 Alkalmazásgazda: H-BUDAPEST KFT.
 SZÉKHELYE: 1112 BUDAPEST, NESZMÉLYI KÖZ 3.
 CÉGJEGYZÉKSZÁMA: 01-09-679390
 ADÓSZÁMA: 11844433-2-43
 TELEFON: 06-1-248 0922
 FAX: 06-1-248 0923
 EMAIL:INFO@roll.world
 KÉPVISELETÉBEN: Dobai Attila

 Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, szervezet, csoport, aki
 a Roll nevű alkalmazás szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi, fiókot hoz
 létre, felhasználó nevével és jelszavával bejelentkezik, tartalmat állít elő
 és oszt meg a közösségi média portálokon.

 Szolgáltatás: A Roll nevű applikáció, minden Felhasználó számára elérhető
 az alkalmazás áruházakból, a szolgáltatás igénybevételéhez be kell jelentkezni.

 Működése: A szolgáltatás regisztrációhoz kötött. Felhasználó különböző
 tartalmak előállításával teheti egyedivé Facebook hírfolyamát, és profilját.
 A fényképre felkerül az alapértelmezett, vagy a kiválasztott Overlay kép
 és/vagy szöveg. Megosztást követően a fénykép felkerül a Felhasználó Facebook
 oldalára.

2. Szerződés hatálya, érvényessége
 Jelen Szerződés Felek ráutaló magatartásával jön létre, létrejöttének kezdete,
 az applikáció fizikai letöltése. A szerződéses viszony vége az applikáció
 eltávolítása. Eltérő megállapodás hiányában, határozatlan időre jön létre. A
 szerződés teljesítésének helye Magyarország.

3. Fiók létrehozása-regisztráció
 A szolgáltatást kizárólag regisztrált Felhasználók vehetik igénybe. A
 felhasználó az applikációba történő bejelentkezést a közösségi média portál
 (Facebook) fiók adatainak (felhasználó név és jelszó) automatikus megadásával,
 illetve szabadon választhatóan telefonszámának, e-mail címének megadásával
 teheti meg. A bejelentkezést követően adatvédelmi beállítások menüpont alatt,
 beállíthatja, hogy az általa feltöltött tartalmat mely személyes és csoportok
 láthassák. Ily módon választható kategóriák a következők: nyilvános; ismerősök;
 ismerősök, kivéve a távolabbi ismerősök; csak a felhasználó; család és egyéb
 szűkebb kategória.

 Felhasználó a regisztráció során köteles valós adatokat megadni és tudomásul
 veszi, hogy az applikációba történő beléptetéskor Alkalmazásgazda jogosult
 ezen adatokat ellenőrizni. Amennyiben ezek nem valósak a beléptetést
 megtagadhatja. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden
 elelősség a regisztráló Felhasználót terheli. Alkalmazásgazda jogosult a
 hiányos vagy hibás regisztrációt visszautasítani, vagy kétség esetén a
 Felhasználó adatainak valódiságát ellenőrizni.

 A regisztráció véglegesítésekor Felhasználó köteles elfogadni a Adatkezelési
 Szabályzatot, és a jelen Általános Szerződési Feltéteket.

 A regisztráció elküldését követően a rendszer automatikusan használható.

4. Tartalom megosztás és felhasználás szabályai
 A készített tartalomért, fényképért, szövegért mindenkor a Felhasználó felel.
 A megfelelés alapja a Facebook belső szabályzata, melynek alap pillére a zéró
 tolerancia elve. Ennek alapján kérjük, a Felhasználót tartózkodjon minden
 olyan magatartástól, amely mások számára veszélyt jelent, akár valós fizikai
 erőszak szervezéséről vagy támogatásáról, akár mások megfélemlítéséről van szó.

5. Szolgáltatás díja
 Felhasználó számára ingyenes.

6. Adatkezelés
 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Alkalmazásgazda a Szolgáltatással
 összefüggésben átadott vagy megismert adatait az Adatkezelési Szabályzatban
 foglaltaknak megfelelően kezelje, valamint kijelenti, hogy az átadott
 személyes adatok vonatkozásában (játékban részt vevő harmadik személyek
 személyes adatai is) rendelkezik az érintettek hozzájárulásával.

 Alkalmazásgazda Felhasználó számára a regisztráció során megadott e-mail címre
 a rendezvényeiről, akcióiról és érdekességekről hírlevelet küld.

7. Szerződés módosítása
 Tekintettel arra, hogy jelen szerződés Felhasználó regisztrációjával jön létre,
 Alkalmazásgazda fenntartja a jogot, hogy az applikáció működésére, használatára,
 a belépés feltételeire és díjaira is kiterjedő mértékben a jövőre nézve
 egyoldalúan módosíthassa. Ezt a módosítást Alkalmazásgazda a weboldalán teszi
 közzé.

8. Panasz, Vitarendezés
 Felhasználó panaszát az info@roll.world e-mail címén vagy a fenti postacímén
 nyújthatja be. Ezt az Alkalmazásgazda kivizsgálja, és ennek eredményéről
 legkésőbb 30 napon belül elektronikus üzenetben vagy postai úton írásban
 tájékoztatja a Felhasználót. Felhasználó a válasz kézhezvételétől számított 8
 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni. Ha az egyeztetés nem vezetett
 eredményre, úgy Felhasználó bírósághoz vagy más hatósághoz, békéltető
 testülethez fordulhat.

9. Egyéb rendelkezések
 ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., a távollevők között
 kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az elektronikus
 kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
 szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve az
 általános adatvédelmi irányelv rendelkezései irányadók.
    
GENERAL TERMS AND CONDITIONS

This present General Terms and Conditions includes the conditions and the Users’
rights and responsibilities for resorting to the application named Roll operated
by H-Budapest Kft. (as Host of Application for further reference)

You can find the regulations in terms of data handling of the Users in the
Privacy Policy.

1. General Terms
 Host of Application: H-BUDAPEST KFT.
 Head Office: 3 NESZMÉLYI KÖZ, BUDAPEST, 1112, HUNGARY
 Company registration number: 01-09-679390
 Tax number: 11844433-2-43
 Phone: +36-1-248 0922
 Fax: +36-1-248 0923
 E-mail: info@roll.world
 On behalf: Attila Dobai

 User: The natural or legal person, organization, party, that factually
 resorts to the services of the Roll application, registrates and signs in with
 his/her username and password, creates and shares content on social media
 sites.

 Service: The Roll application is accessible via every AppStore, to
 resort to our services you have to sign in.

 Operation: Service is bound to registration. User can make his/her feed
 and profile unique by creating content. The photo will be automatically
 provided with the basic overlay or the chosen filter and/or text as an
 overlay. By sharing the photo it will be uploaded to the User’s Facebook page.

2. Terms in effect, validity
 Present Terms are valid by the parties’ tacit behaviour. Validity starts at
 the physical downloading of the application. The validity ends with the
 removal of the application. In lack of a different agreement it will come to
 be as having indefinite term.

3. Creating an account-registration
 Service is accessible only for registered Users. The Users sign into the
 application through a social media site (Facebook) with their
 username/password automatically granted to the system OR they can choose to
 give us their e-mail address or phone number. After signing in, under the
 Privacy Settings menu they can set which individual or group can see the
 content they will share through the application. The following categories can
 be chosen: public, friends, close friends, user only, family and other
 categories narrowed down.

 User must give valid information during the registration process and
 acknowledges that upon entering the application Host of Application will have
 the right to check up on the information given by User. In case of fraud Host
 of Application can deny the registration. Users are always responsible for any
 damage caused by their mistakes or fake data. Host of Application has the
 right to deny any registration that has fake, insufficient information or
 doubtful of the given information.

 To complete the registration form the User must accept the Privacy Policy
 terms and the present General Terms and Conditions.

 After sending in your registration the system can be used automatically.

4. Regulations of content sharing and using
 User bares the responsibility for the content, photos, texts all times. The
 base of adequacy is the internal regulations of Facebook, which has the main
 pillar of the zero tolerance. According to this, we advise the Users to avoid
 any behaviour that endangers others. Even if it is about organizing or
 supporting violence or intimidating others.

5. Service fee
 Is free for User.

6. Data handling
 Users agree that Host of Application will handle their data in connection with
 the service properly as written in the Privacy Policy. Also they state that
 the given personal data has the permission of every touched person.

 Host of Application will send newsletters to the e-mail address given at the
 registration about the upcoming events, special offers and opportunities.

7. Modifying the contract
 Since this contract becomes valid by the registration of User, Host of
 Application has the right to modify the operation, usage, entering conditions
 and fees in a one-sided way any time in the future. This modification will be
 published on the website of Host of Application.

8. Complaint, solving arguements
 User can issue a complaint at info@roll.world e-mail address or through the
 post office at the postal address mentioned above. Host of Application will
 see into the problem, analyses the complaint and will inform User via e-mail
 or postal answer in 30 days. User has the right to request reconciliation in
 8 days counted from receiving the answer. In case of the reconciliation would
 not lead to agreement User can turn to court, other legal authorities or
 Conciliation Board.

9. Other regulations
 Releated to our contract we use also the under mentioned law and sentences,
 PTK., 45/2014. (II.26) directive, 2001. CVIII. sentences about the
 information technology and GDPR.