Általános Szerződési Feltételek / GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) a H-Budapest Kft., továbbiakban, mint
Alkalmazásgazda, által működtetett Roll.World nevű applikáció igénybevételére és a
nyerj.openroadfest.hu honlap használatára vonatkozó feltételeket, továbbá a
Felhasználók jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az
Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

1. Fogalmak
 Alkalmazásgazda: H-BUDAPEST KFT.
 SZÉKHELYE: 1112 BUDAPEST, NESZMÉLYI KÖZ 3.
 CÉGJEGYZÉKSZÁMA: 01-09-679390
 ADÓSZÁMA: 11844433-2-43
 TELEFON: 06-1-248 0922
 FAX: 06-1-248 0923
 EMAIL:info@roll.world
 KÉPVISELETÉBEN: Dobai Attila

 Felhasználó: Az a természetes, aki a Roll.World nevű alkalmazás szolgáltatásait
 ténylegesen igénybe veszi, a Facebook profiljával bejelentkezik, tartalmat
 állít elő és oszt meg a közösségi média portálokon.

 Szolgáltatás: A Roll.World nevű applikáció, minden Felhasználó számára
 ingyenesen elérhető az alkalmazás áruházakból.

 Működése: Felhasználó különböző tartalmak előállításával teheti egyedivé
 Facebook hírfolyamát, és profilját. A fényképre felkerül az alapértelmezett,
 vagy a kiválasztott overlay kép és/vagy szöveg. Megosztást követően a fénykép
 felkerül a Felhasználó Facebook oldalára.

2. Szerződés hatálya, érvényessége
 Jelen Szerződés Felek ráutaló magatartásával jön létre, létrejöttének kezdete,
 az applikáció fizikai letöltése. A szerződéses viszony vége az applikáció
 eltávolítása. Eltérő megállapodás hiányában, határozatlan időre jön létre.
 A szerződés teljesítésének helye Magyarország.

3. Fiók létrehozása-regisztráció
 A szolgáltatást kizárólag Facebook Felhasználók vehetik igénybe. A felhasználó
 az applikációba történő bejelentkezés a közösségi média portál, Facebook
 fiókjával történik. A bejelentkezést követően adatvédelmi beállítások menüpont
 alatt, beállíthatja, hogy az általa feltöltött tartalmat mely személyek és
 csoportok láthassák. Ily módon választható kategóriák a következők: nyilvános;
 ismerősök; ismerősök, kivéve a távolabbi ismerősök; csak a felhasználó; család
 és egyéb szűkebb kategória. A nyereményjátékban való részvétel feltétele a
 nyilvános kategória kiválasztása.

 A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a
 Facebook Felhasználót terheli.

 A Felhasználó köteles elfogadni az Adatvédelmi Szabályzatot, és a jelen
 Általános Szerződési Feltéteket.

4. Tartalom megosztás és felhasználás szabályai
 A készített tartalomért, fényképért, szövegért mindenkor a Felhasználó felel.
 A megfelelés alapja a Facebook belső szabályzata, melynek alap pillére a zéró
 tolerancia elve. Ennek alapján kérjük, a Felhasználót tartózkodjon minden olyan
 magatartástól, amely mások számára veszélyt jelent, akár valós fizikai erőszak
 szervezéséről vagy támogatásáról, akár mások megfélemlítéséről van szó.

5. Szolgáltatás díja
 Felhasználó számára ingyenes.

6. Adatkezelés
 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Alkalmazásgazda a Szolgáltatással
 összefüggésben átadott vagy megismert adatait az Adatkezelési Szabályzatban
 foglaltaknak megfelelően kezelje, valamint kijelenti, hogy az átadott személyes
 adatok vonatkozásában (játékban részt vevő harmadik személyek személyes adatai
 is) rendelkezik az érintettek hozzájárulásával.

 Alkalmazásgazda Felhasználó számára a regisztráció során megadott e-mail címre a
 rendezvényeiről, akcióiról és érdekességekről hírlevelet küld.

7. Szerződés módosítása
 Tekintettel arra, hogy jelen szerződés Felhasználó regisztrációjával jön létre,
 Alkalmazásgazda fenntartja a jogot, hogy az applikáció működésére, használatára,
 a belépés feltételeire és díjaira is kiterjedő mértékben a jövőre nézve
 egyoldalúan módosíthassa. Ezt a módosítást Alkalmazásgazda a weboldalán teszi
 közzé.

8. Panasz, Vitarendezés
 Felhasználó panaszát az info@roll.world e-mail címén vagy a fenti postacímén
 nyújthatja be. Ezt az Alkalmazásgazda kivizsgálja, és ennek eredményéről
 legkésőbb 30 napon belül elektronikus üzenetben vagy postai úton írásban
 tájékoztatja a Felhasználót. Felhasználó a válasz kézhezvételétől számított 8
 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni. Ha az egyeztetés nem vezetett
 eredményre, úgy Felhasználó bírósághoz vagy más hatósághoz, békéltető
 testülethez fordulhat.

9. Egyéb rendelkezések
 ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
 2016/679 RENDELETE (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az
 információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”)
 rendelkezései az irányadók.
    
GENERAL TERMS AND CONDITIONS

This present General Terms and Conditions includes the conditions and the Users’
rights and responsibilities for resorting to the application named Roll.World and
using the nyerj.openroadfest.hu website operated by H-Budapest Kft.
(as Host of Application for further reference)

You can find the regulations in terms of data handling of the Users in the
Privacy Policy.

1. General Terms
 Host of Application: H-BUDAPEST KFT.
 Head Office: 3 NESZMÉLYI KÖZ, BUDAPEST, 1112, HUNGARY
 Company registration number: 01-09-679390
 Tax number: 11844433-2-43
 Phone: +36-1-248 0922
 Fax: +36-1-248 0923
 E-mail: info@roll.world
 On behalf: Attila Dobai

 User: The natural person, that factually resorts to the services of the
 Roll.World application, registrates with Facebook profile creates and shares
 content on social media sites.

 Service: The Roll.World application is accessible via every AppStore,
 to resort to our services you have to sign in.

 Operation: Service is bound to registration. User can make his/her feed
 and profile unique by creating content. The photo will be automatically
 provided with the basic overlay or the chosen filter and/or text as an
 overlay. By sharing the photo it will be uploaded to the User’s Facebook page.

2. Terms in effect, validity
 Present Terms are valid by the parties’ tacit behaviour. Validity starts at
 the physical downloading of the application. The validity ends with the
 removal of the application. In lack of a different agreement it will come to
 be as having indefinite term.

3. Creating an account-registration
 Service is accessible only for Facebook Users. The Users sign into the
 application through a social media site, Facebook to the system. After signing
 in, under the Privacy Settings menu they can set which individual or group can
 see the content they will share through the application. The following
 categories can be chosen: public, friends, close friends, user only, family
 and other categories narrowed down. Participation in the game is subject to
 the selection of a public category.

 Users are always responsible for any damage caused by their mistakes or fake
 data.

 The User must accept the Privacy Policy terms and the present
 General Terms and Conditions.

4. Regulations of content sharing and using
 User bares the responsibility for the content, photos, texts all times. The
 base of adequacy is the internal regulations of Facebook, which has the main
 illar of the zero tolerance. According to this, we advise the Users to avoid
 any behaviour that endangers others. Even if it is about organizing or
 supporting violence or intimidating others.

5. Service fee
 Is free for User.

6. Data handling
 Users agree that Host of Application will handle their data in connection with
 the service properly as written in the Privacy Policy. Also they state that the
 given personal data has the permission of every touched person.

 Host of Application will send newsletters to the e-mail address given at the
 registration about the upcoming events, special offers and opportunities.

7. Modifying the contract
 Since this contract becomes valid by the registration of User, Host of
 Application has the right to modify the operation, usage, entering conditions
 and fees in a one-sided way any time in the future. This modification will be
 published on the website of Host of Application.

8. Complaint, solving arguements
 User can issue a complaint at info@roll.world e-mail address or through the
 post office at the postal address mentioned above. Host of Application will
 see into the problem, analyses the complaint and will inform User via e-mail
 or postal answer in 30 days. User has the right to request reconciliation in
 8 days counted from receiving the answer. In case of the reconciliation would
 not lead to agreement User can turn to court, other legal authorities or
 Conciliation Board..

9. Other regulations
 Releated to our contract we use also the under mentioned law and sentences,
 2001. CVIII. sentences about the information technology and GDPR.